KSPO leerdoelen

KSPO leerdoelen

Dit zijn de leerdoelen die we nastreven binnen het KSPO masterprogramma:


 

  • De MSc heeft begrip en inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan (neuro)cognitieve veroudering, sociaal-emotionele aspecten, en individuele verschillen hierin;
  • De MSc is in staat hiertoe zelfstandig literatuur te selecteren, analyseren en integreren, en deze literatuur te hanteren om de problematiek rond pathologische veroudering te doorgronden en preventie en interventie kritisch te beoordelen.  De MSc kan actief (mee-) discussiëren over onderzoeks- en praktijkbevindingen, en haar analyse van de literatuur zowel schriftelijk als mondeling presenteren en rapporteren;
  • De MSc heeft begrip en inzicht in evidence-based werken in de praktijk van de klinische ouderen-psychologie.  De MSc kan empirische kennis vertalen naar preventie en interventie, gericht op individuele ouderen en ten goede komend aan de individuele oudere en aan de samenleving i.h.a.;
  • De MSc kan een casusbeschrijving beoordelen en relateren aan relevante theorieën uit de klinische ouderenpsychologie.  De MSc kan op grond hiervan een psychodiagnostisch onderzoek opstellen en geschikte testinstrumenten selecteren. De MSc kan zelfstandig diagnostische tests afnemen en de data/scores verwerken.  De MSc is in staat uitslagen van een psychodiagnostisch onderzoek te interpreteren en te evalueren in een schriftelijk rapport, en hierin een beargumenteerd advies te formuleren;
  • De MSc kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en een professionele houding aannemen in het contact met collega’s, cliënten en hun systeem; mondeling en schriftelijk rapporteren over eigen psychologische werkzaamheden en bevindingen, alsmede afstemmen op diverse betrokkenen zoals cliënt, cliënt systeem en collega’s/ketenpartners; de sociale kaart beschrijven; wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen binnen de stagepraktijk; daartoe de diagnostische cyclus doorlopen; de indicatie van een cliënt verwoorden en beargumenteren; en relevante begeleiding en/of behandeling toepassen bij een cliënt, individueel of groepsgewijs;
  • De MSc heeft kennis van, en inzicht in ethische en juridische aspecten van de klinische praktijk van ouderenpsychologie, en kan dergelijke vraagstukken herkennen, analyseren en evalueren met behulp van de Beroepscode voor psychologen en daar vervolgens naar handelen;
  • De MSc kan een wetenschappelijke vraagstelling bedenken, dan wel een gegeven vraagstelling uitwerken; zich verdiepen in de wetenschappelijke literatuur om op de hoogte te raken van het onderwerp; een onderzoeksopzet bedenken en kritisch beoordelen en evalueren; een onderzoeksvoorstel schrijven en mondeling toelichten; data verzamelen en analyseren; een wetenschappelijk onderzoeksrapport schrijven; en hierover een wetenschappelijke presentatie geven.